10-1278/2 – Парламентарни избори 2008

Симни одлука

Oдлука по приговор: Делумно се прифаќа

Избирачко место: 1101

Одлука за избирачко место: Се прифаќа

Тип на приговор:

  • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
  • Нарушена тајност на гласањето
  • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Нарушување на тајноста на гласањето со гласање на едно лице за повеќе лица. Полнење на гласачките кутии од група луѓе во соработка со членови на избирачките одбори. Бројот на гласачките ливчиња не се совпаѓа со бројот на гласачите запишани во избирачките списоци.

Забелешка: Не може да се утврди

Докази поднесени од подносителот: Нема

Гласање за увид: Не може да се утврди

Увид: Постапка со увид во целокупен изборен материјал

Поништување по приговор: ДА

Основ за поништување:

  • Нарушена тајност на гласањето
  • Гласање за друг

Коментар на одлуката на ДИК:
Од решението на ДИК не може да се утврди дали во записникот од избирачкото место имало забелешка. ДИК решила да го отвори целокупниот изборен материјал, по што констатирала дека постојат идентични потписи за повеќе гласачи, односно дека едно лице е потпишано за повеќе гласачи со што според ДИК направена е повреда на тајноста на гласањето. Исто така, констатирано е дека бројот на потшишани избирачи во Избирачкиот список не се совпаѓа со бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија, но не се наведува дали овој број е помал или поголем.

Жалба/тужба: НЕ

Posted on Categories Uncategorized