УП 1 10-6 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 722

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Одреден гласач го фотографирал гласачкото ливче со мобилен телефон, при што на лицето му бил одземен мобилниот телефон, а сликата од мобилниот телефон му била презентирана на претседателот на ИО на ИМ 0722. Претседателот на ИО ја видел сликата и потоа му го вратил телефонот на гласачот. Гласачот си отишол дома, а претседателот не повикал полиција.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка без увид во изборниот материјал

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-5 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 691

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ

Наводи во приговорот:
Одредено лице се обидело да го изнесе гласачкото ливче од просторијата, но откако во обидот било спречено од овластен претставник на одредена политичка партија, гласачкото ливче револтирано го отворило и така отворено го пуштило во гласачката кутија.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-3 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 374

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Нарушена тајност на гласањето. Едно лице директно влијаело врз волјата на гласач од ромска националност на начин што му помагало при гласањето, иако гласачот можел сам да ја изрази својата гласачка волја, односно истиот претходно, самиот своерачно, без помош од никого се потпишал во Избирачкиот список.

Забелешка: Не може да се утврди

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка без увид во изборниот материјал

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Во наводите од приговорот е наведено дека е внесена забелешка во записникот, но од решението на ДИК не може да се утврди дали таква забелешка постои.

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-4 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 371

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Нарушена тајност на гласањето. Едно лице го зело гласачкото ливче пополнето од неговата мајка и јавно пред ИО и претставниците го поништило со пречкртување и истото го ставило во гласачката кутија.

Забелешка: Не може да се утврди

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка без увид во изборниот материјал

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Во наводите од приговорот е наведено дека е внесена забелешка во записникот, но од решението на ДИК не може да се утврди дали таква забелешка постои.

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-1 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 5036

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Гласачкиот процес се одвивал спротивно на законските одредби, и тоа член 151 став (1) точка 1 и 2, односно нарушен е принципот на тајно гласање и забележани се други нерегуларности.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-1 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 5035

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Гласачкиот процес се одвивал спротивно на законските одредби, и тоа член 151 став (1) точка 1 и 2, односно нарушен е принципот на тајно гласање и забележани се други нерегуларности.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-1 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 5034

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Гласачкиот процес се одвивал спротивно на законските одредби, и тоа член 151 став (1) точка 1 и 2, односно нарушен е принципот на тајно гласање и забележани се други нерегуларности.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-1 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 5033

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Гласачкиот процес се одвивал спротивно на законските одредби, и тоа член 151 став (1) точка 1 и 2, односно нарушен е принципот на тајно гласање и забележани се други нерегуларности.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-1 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 5031

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Гласачкиот процес се одвивал спротивно на законските одредби, и тоа член 151 став (1) точка 1 и 2, односно нарушен е принципот на тајно гласање и забележани се други нерегуларности.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

УП 1 10-1 – Парламентарни избори 2014

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 5030

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето

Наводи во приговорот:
Гласачкиот процес се одвивал спротивно на законските одредби, и тоа член 151 став (1) точка 1 и 2, односно нарушен е принципот на тајно гласање и забележани се други нерегуларности.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ