10-1281/2 – Парламентарни избори 2008

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 724

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

  • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
  • Нарушена тајност на гласањето
  • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Нарушување на тајноста на гласањето со гласање на едно лице за повеќе лица. Полнење на гласачките кутии од група луѓе во соработка со членови на избирачките одбори. Бројот на гласачките ливчиња не се совпаѓа со бројот на гласачите запишани во избирачките списоци.

Забелешка: Нема забелешка

Докази поднесени од подносителот: Нема

Гласање за увид: Н/А

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: Н/А

Коментар на одлуката на ДИК:
Со оглед на тоа дека немало забелешка во записникот од избирачкото место ДИК го отфрлила приговорот.

Жалба/тужба: ДА

Инстанца: Врховен суд

Симни одлука по жалба/тужба

Број на одлука по жалба/тужба: УРП.бр.13/2008

Одлука по жалба/тужба: Се одбива

Одлука по жалба/тужба за ИМ: Се одбива

Поништување по жалба/тужба: НЕ