11-2575/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 399

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Во гласачките кутии има гласачки ливчиња од другите избирачки места. Бројот на гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од бројот на избирачи кои гласале.

Забелешка: Забелешка во ОИК

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Од забелешката не било можно да се констатираат наводите во приговорот.

Жалба/тужба: НЕ

11-2575/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 388

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Во гласачките кутии има гласачки ливчиња од другите избирачки места. Бројот на гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од бројот на избирачи кои гласале.

Забелешка: Забелешка во ОИК

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Од забелешката не било можно да се констатираат наводите во приговорот.

Жалба/тужба: НЕ

11-2574/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 525

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Агитирање пред гласачкото место и вршење притисок врз гласачите.

Забелешка: Нема забелешка

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

11-2574/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 523

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Нарушена тајност на гласањето
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Агитирање пред гласачкото место и вршење притисок врз гласачите.

Забелешка: Нема забелешка

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Жалба/тужба: НЕ

11-2573/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 531

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Во гласачките кутии има гласачки ливчиња од другите избирачки места. Бројот на гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од бројот на избирачи кои гласале.

Забелешка: Забелешка во ОИК

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Од забелешката не било можно да се констатираат наводите во приговорот.

Жалба/тужба: ДА

Инстанца: Управен суд

Симни одлука по жалба/тужба

Број на одлука по жалба/тужба: УРП.бр.422/2009

Одлука по жалба/тужба: Се одбива

Одлука по жалба/тужба за ИМ: Се одбива

Поништување по жалба/тужба: НЕ

Коментар на пресудата:
Забелешките не биле поткрепени со докази.

11-2573/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 527

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Во гласачките кутии има гласачки ливчиња од другите избирачки места. Бројот на гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од бројот на избирачи кои гласале.

Забелешка: Забелешка во ОИК

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Од забелешката не било можно да се констатираат наводите во приговорот.

Жалба/тужба: ДА

Инстанца: Управен суд

Симни одлука по жалба/тужба

Број на одлука по жалба/тужба: УРП.бр.422/2009

Одлука по жалба/тужба: Се одбива

Одлука по жалба/тужба за ИМ: Се одбива

Поништување по жалба/тужба: НЕ

Коментар на пресудата:
Забелешките не биле поткрепени со докази.

11-2573/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 511

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Во гласачките кутии има гласачки ливчиња од другите избирачки места. Бројот на гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од бројот на избирачи кои гласале.

Забелешка: Забелешка во ОИК

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Од забелешката не било можно да се констатираат наводите во приговорот.

Жалба/тужба: ДА

Инстанца: Управен суд

Симни одлука по жалба/тужба

Број на одлука по жалба/тужба: УРП.бр.422/2009

Одлука по жалба/тужба: Се одбива

Одлука по жалба/тужба за ИМ: Се одбива

Поништување по жалба/тужба: НЕ

Коментар на пресудата:
Забелешките не биле поткрепени со докази.

11-2573/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 510

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Во гласачките кутии има гласачки ливчиња од другите избирачки места. Бројот на гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од бројот на избирачи кои гласале.

Забелешка: Забелешка во ОИК

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Од забелешката не било можно да се констатираат наводите во приговорот.

Жалба/тужба: ДА

Инстанца: Управен суд

Симни одлука по жалба/тужба

Број на одлука по жалба/тужба: УРП.бр.422/2009

Одлука по жалба/тужба: Се одбива

Одлука по жалба/тужба за ИМ: Се одбива

Поништување по жалба/тужба: НЕ

Коментар на пресудата:
Забелешките не биле поткрепени со докази.

11-2573/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 403

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Во гласачките кутии има гласачки ливчиња од другите избирачки места. Бројот на гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од бројот на избирачи кои гласале.

Забелешка: Забелешка во ОИК

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Од забелешката не било можно да се констатираат наводите во приговорот.

Жалба/тужба: ДА

Инстанца: Управен суд

Симни одлука по жалба/тужба

Број на одлука по жалба/тужба: УРП.бр.422/2009

Одлука по жалба/тужба: Се одбива

Одлука по жалба/тужба за ИМ: Се одбива

Поништување по жалба/тужба: НЕ

Коментар на пресудата:
Забелешките не биле поткрепени со докази.

11-2573/2 – Локални избори 2009

Симни одлука

Oдлука по приговор: Се одбива

Избирачко место: 396

Одлука за избирачко место: Се одбива

Тип на приговор:

 • ИО не го спроведува гласањето во согласност со ИЗ
 • Бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите што гласале
 • Гласање за друг

Наводи во приговорот:
Семејно гласање. Едно лице гласало за повеќе лица и повеќе пати. Во гласачките кутии има гласачки ливчиња од другите избирачки места. Бројот на гласачките ливчиња во гласачките кутии е поголем од бројот на избирачи кои гласале.

Забелешка: Забелешка во ОИК

Увид: Постапка со увид во записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати

Поништување по приговор: НЕ

Коментар на одлуката на ДИК:
Од забелешката не било можно да се констатираат наводите во приговорот.

Жалба/тужба: ДА

Инстанца: Управен суд

Симни одлука по жалба/тужба

Број на одлука по жалба/тужба: УРП.бр.422/2009

Одлука по жалба/тужба: Се одбива

Одлука по жалба/тужба за ИМ: Се одбива

Поништување по жалба/тужба: НЕ

Коментар на пресудата:
Забелешките не биле поткрепени со докази.